2012, ഫെബ്രുവരി 8, ബുധനാഴ്‌ച

രാവണവിജയം അഞ്ചാം രംഗം


വിഭീഷണന്റെ സാമോക്തികളെ പരിഗണിക്കാതെ 
ദശമുഖൻ കുബേരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഉറപ്പിച്ച് 
സേനയോടുകൂടി അളകാപുരിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: