2012, ഫെബ്രുവരി 8, ബുധനാഴ്‌ച

രാവണവിജയം ആറാം രംഗം

അളകാപുരിയിലെത്തി പോരിനുവിളിക്കുന്ന പ്രഹസ്താദികളെ 
യക്ഷരാജകുമാരനായ മാണിചരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് യക്ഷന്മാർ നേരിടുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: