2012, ഫെബ്രുവരി 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

രാവണവിജയം രണ്ടാം രംഗം

ശ്രീനാരദമഹർഷി അളകാപുരിയിലെത്തി 
ലങ്കാധിപനായ ദശാസ്യന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ കുബേനെ അറിയിക്കുകയും, 
ഒരു ദൂതൻ മുഖേന അനുജനോട് സദുപദേശം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: