2012, ഫെബ്രുവരി 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

രാവണവിജയം ഒന്നാം രംഗം


വൈശ്രവണൻ അളകാപുരിയിലെ തന്റെ അന്തപ്പുരോദ്യാനത്തിൽ 
പത്നിയോടൊത്ത് സല്ലപിക്കുന്നതയാ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: