2012, ജനുവരി 25, ബുധനാഴ്‌ച

കംസവധം പത്താം രംഗം


ശ്രീകൃഷ്ണവിരഹം സഹിക്കാനാകാതെ ഗോപസ്ത്രീകൾ വിലപിക്കുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

1 അഭിപ്രായം:

കല്യാണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു...
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.