2012, ജനുവരി 25, ബുധനാഴ്‌ച

കംസവധം പതിനാലാം രംഗം


യാഗശാലയിൽ കടന്ന് പൂജയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാപം എടുത്തൊടിച്ച രാമകൃഷ്ണന്മാരെ 
കംസന്റെ കിങ്കരന്മാർ വന്ന് നേരിടുന്നതും, 
യുദ്ധത്തിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാർ അവരെ വധിക്കുന്നതുമായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: