2012, ജനുവരി 31, ചൊവ്വാഴ്ച

രാവണവിജയം ഒൻപതാം രംഗം


കൈലാസത്തിന്റെ ഗോപുരത്തിലേയ്ക്ക് അടുക്കുന്ന രാക്ഷസേശ്വരനെ നന്ദികേശ്വരൻ തടയുന്നതും, നന്ദിയെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ കൈലാസപർവ്വതം കടപുഴക്കിയെടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്നതുമായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: