2012, ജനുവരി 28, ശനിയാഴ്‌ച

കംസവധം രണ്ടാം രംഗം


കംസനിർദ്ദേശാനുസ്സരണം ഗോകുലത്തിലെത്തി 
തന്നെ പോരിനുവിളിക്കുന്ന  അരിഷ്ടാസുരനെ 
ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: