2012, ജനുവരി 29, ഞായറാഴ്‌ച

കംസവധം ഒന്നാം രംഗം


ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുമായി രമിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: