2011, ഒക്‌ടോബർ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

രുഗ്മാംഗദചരിതം അഞ്ചാം രംഗം


ഭൂമിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു ചണ്ഡാലനെ കൊണ്ടുപോരുവാനായി വരുന്ന യമദൂതെരെ ജയിച്ച് വിഷ്ണുപാർഷദന്മാർ അവന്റെ ജീവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: