2011, സെപ്റ്റംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

പൂതനാമോക്ഷം പത്താം രംഗം


ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ശിശുക്കളെ വധിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്ന പൂതന ഗോവർദ്ധനപർവ്വതം കണ്ട് വിസ്മയപ്പെടുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: