2011, സെപ്റ്റംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

പൂതനാമോക്ഷം ഒൻപതാം രംഗം


ശിശുക്കളെ വധിക്കുവാനായി ബകസഹോദരിയായ പൂതനയെന്ന രാക്ഷസിയെ
കംസൻ നിയോഗിക്കുന്നുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: