2011, സെപ്റ്റംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

പൂതനാമോക്ഷം ഏഴാം രംഗം


ദേവകി പ്രസവിച്ച വിവരം കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും  അറിയുന്ന കംസൻ
ആ പെൺശിശുവിനെ കൊല്ലുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നതായ 
ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: