2011, ഓഗസ്റ്റ് 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

അംബരീഷചരിതം അഞ്ചാം രംഗം


യവനരുമായി അംബരീഷൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: