2011, ഓഗസ്റ്റ് 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

അംബരീഷചരിതം നാലാം രംഗം


യവനർ വസിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തി അംബരീഷൻ പോരിനുവിളിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: