2011, ഓഗസ്റ്റ് 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

അംബരീഷചരിതം മൂന്നാം രംഗം


നാസ്തികരായ ഒരുകൂട്ടം യവനന്മാർ വിഷ്ണുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതായി മന്ത്രിയിൽ നിന്നും അംബരീഷൻ അറിയുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: