2011, ഓഗസ്റ്റ് 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

തെക്കൻ രാജസൂയം പത്താം രംഗം


സുഹൃത്തായ ശിശുപാലന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് വേണൂദാരിയും കിങ്കരരും നേരിടാനെത്തുന്നതും, അവരെ ബലരാമൻ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതുമായ 
അന്ത്യരംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: