2011, ജൂലൈ 20, ബുധനാഴ്‌ച

നരകാസുരവധം പന്ത്രണ്ടാം രംഗം


ശ്രീകൃഷ്ണൻ മുരാസുരനെ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: