2011, ജൂലൈ 20, ബുധനാഴ്‌ച

നരകാസുരവധം പതിനൊന്നാം രംഗം


വിവിദനും ഗരുഢനുമായി യുദ്ധംചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: