2011, ജൂലൈ 17, ഞായറാഴ്‌ച

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം രണ്ടാം രംഗം


നാരദമഹാമുനി ഭീഷ്മകരാജാവിനെ സന്ദർശ്ശിക്കാനെത്തുന്നതായ  ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: