2011, ജൂലൈ 17, ഞായറാഴ്‌ച

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം ഒന്നാം രംഗം


ഭീഷ്മകമഹാരാജാവ് തന്റെ പത്നിമാരുമായി സല്ലപിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: