2011, ജൂലൈ 13, ബുധനാഴ്‌ച

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം പത്താം രംഗം


രുഗ്മിണീസ്വയംവരം കൂടുവാൻ വരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: