2011, ജൂലൈ 24, ഞായറാഴ്‌ച

നരകാസുരവധം അഞ്ചാം രംഗം


ജയന്തൻ ഇന്ദ്രസമീപം ചെന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: