2010, ഫെബ്രുവരി 3, ബുധനാഴ്‌ച

ആട്ടകഥാകാരന്‍

ഇളയേടത്ത് നമ്പൂതിരി
ലക്കിടിയിലെ ഇളയേടത്ത് ഇല്ലത്തെ അംഗമായിരുന്ന 
ഇദ്ദേഹം കിള്ളിക്കുറിശിമംഗലത്ത് പൂന്തോട്ടം നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ആട്ടകഥാകാരനെപറ്റി ഇതല്ലാതെ മറ്റുവിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: