2009, ഒക്‌ടോബർ 21, ബുധനാഴ്‌ച

സുഭദ്രാഹരണം പുറപ്പാട്


രംഗത്ത്-ഇന്ദ്രന്‍‍(കുട്ടിത്തരം പച്ചവേഷം), ഇന്ദ്രാണി(കുട്ടിത്തരം സ്ത്രീവേഷം)

ശ്ലോകം-രാഗം:ഭൈരവി
“കാന്താജനൈസ്സഹ നിതാന്തമദാന്ധഭൃംഗ
 ഝംകാരപൂരിത സുവർണ്ണലതേ നിശാന്തേ
 സന്താനപല്ലവസുമാവലികേളിതല്പേ
 സന്തോഷിതസ്സുരപതി സ്സതുജാതരേമേ”‍
{സുവർണ്ണവല്ലികളിൽ ഏറ്റവും മദിച്ച വണ്ടുകളുടെ മൂളൽനിറഞ്ഞതായ  രാത്രിയിൽ ദേവരാജവായ ഇന്ദ്രൻ കല്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂക്കൾ വിതറിയ കിടക്കയിൽ തന്റെ കാന്തകളുമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി രമിച്ചു.}

പദം-
പ്രത്യേകമായി കവി പുറപ്പാട് പദം രചിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണയായി രാവണോത്ഭവം കഥയുടെ പുറപ്പാട് പദമായ ‘സ്വര്‍ല്ലോകാധിപതി ശചീവല്ലഭനമലന്‍’ എന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്.
-----(തിരശ്ശീല)-----

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: