2009, ഒക്‌ടോബർ 21, ബുധനാഴ്‌ച

ആട്ടകഥാകാരന്‍

മന്തേടത്ത് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്തുള്ള മന്ത്രേടത്ത് മനയില്‍
ജനിച്ച ഈ ആട്ടകഥാകരന്‍ ഏ.ഡി.പത്തൊന്‍പതാം ശതകത്തിന്റെ പൂര്‍വ്വാര്‍ദ്ധത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: