2008, ഒക്‌ടോബർ 7, ചൊവ്വാഴ്ച

കല്യാണസൌഗന്ധികം 12,13 രംഗങ്ങള്‍

12,13 രംഗങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ തീരെ നടപ്പിലില്ലാത്തവയാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: