2008, ജൂലൈ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

ബാലിവധം എട്ടാംരംഗം

സീതയെ അന്യൂഷിച്ച് കാനനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന 
രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ എതിര്‍ക്കുന്ന അയോമുഖിയെന്ന രാക്ഷസിയെ ലക്ഷമണന്‍ അംഗഭംഗംവരുത്തിയയക്കുന്ന കഥാഭാഗമാണ് എട്ടാം‌രംഗം. കഥാഗതിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാലും മൂലകഥയിലില്ലാത്തതിനാലും വളരെ പണ്ടുതന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണീ രംഗം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: