2008, ജൂലൈ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

ബാലിവധം ആറാംരംഗം

സീതാവിരഹം സഹിക്യായ്കയാല്‍ ശ്രീരാമന്‍ 
വിലപിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം വളരെക്കാലമായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: