2013, മാർച്ച് 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

കുചേലവൃത്തം പതിനഞ്ചാം രംഗം


ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൽക്കാരത്തെക്കുറിച്ചും 
തന്റെ ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുവാൻ മറന്നതിനെക്കുറിച്ചും 
ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കുചേലൻ മടക്കയാത്രചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: