2012, ജനുവരി 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആട്ടക്കഥാകാരൻ

കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ1748‌‌‌ൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് 
കോലത്തുനാട് പള്ളിക്കോവിലകത്തുനിന്നും രണ്ടു തമ്പുരാട്ടിമാരെ വഞ്ചിരാജവംശത്തിലേയ്ക്ക്  ദെത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ മൂത്തറാണിയായ പൂയംതിരുനാളിനെ പള്ളിക്കെട്ടുകഴിച്ചത് കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ തമ്പുരാനാണ്. ഇവരുടെ പുത്രനാണ് ആട്ടക്കഥാകൃത്തും യുവരാജാവുമായിരുന്ന അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: