2011, സെപ്റ്റംബർ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

പൂതനാമോക്ഷം നാലാം രംഗം


കംസസമീപമെത്തി ശ്രീനാരദമഹർഷി വൈകുണ്ഡത്തിൽ നടന്നതായ സംഭവങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: