2011, ഓഗസ്റ്റ് 2, ചൊവ്വാഴ്ച

തെക്കൻ രാജസൂയം ഏഴാം രംഗംജരാസന്ധവധാനന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മപുത്രസമീപം ചെന്ന് 
രാജസൂയത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: