2011, ജൂലൈ 13, ബുധനാഴ്‌ച

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം പതിമൂന്നാം രംഗം


രുഗ്മിണിയുമായി പോന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ രുഗ്മി വഴിക്കുതടുക്കുന്നതായ ഈ രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: