2008, ഓഗസ്റ്റ് 20, ബുധനാഴ്‌ച

കിര്‍മ്മീരവധം പതിനഞ്ചാം രംഗം

രംഗത്ത്-ഭീമൻ, താപസന്മാർ(ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടിത്തരം മിനുക്ക്(മഹർഷി)വേഷങ്ങൾ)

ശ്ലോകം- രാഗം: ഭൂപാളം
"കിർമ്മീരേ യുധി നിഹതേ തദീയഭൃത്യാഃ
 പ്രഛന്നാ ദിശിദിശി സംഗതാസ്തദാനീം
 താപത്യം സമുപഗതാസ്തപസ്വിവർഗ്ഗാഃ
 പ്രത്യേകം പ്രണിജഗദുഃ പ്രഹർഷവന്തഃ"
{യുദ്ധത്തിൽ കിർമ്മീരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂട്ടമായി നിന്നിരുന്ന അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ഓരോദിശകളിൽ പോയൊളിച്ചു. പ്രസന്നരായ താപസന്മാർ ഭീമനെ സമീപിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരായി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു}

ഇടത്തുഭാഗത്തുകൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന താപസന്മാരെ കണ്ട് വലതുവശം നിൽക്കുന്ന ഭീമൻ വണങ്ങി അവരെ വലത്തേയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്നു. താപസർ അനുഗ്രഹിച്ച് വലതുവശം വരുന്നു. ഒന്നാമൻ പദാഭിനയം ആരംഭിക്കുന്നു.

താപസരുടെ പദം-രാഗം:ഭൂപാളം, താളം:ചെമ്പട
താപസൻ 1:
പല്ലവി:
"ഭീമപരാക്രമജലധേ ഭീതിയകന്നിതു സുമതേ"               [കലാശം]
അനുപല്ലവി:
"ഭീമമഹാഭുജബല തേ സദാ ഭവതു ശുഭം ഭൂമിപതേ"      [കലാശം]

താപസൻ2:
ചരണം1:
"നിരുപമരാന്നിശിചരരെ നിഹനിക്കയാൽ നീ സമരേ
 നിത്യവുമിക്കാന്താരെ വസിക്കാം രഹിതദരേ"               [കലാശം]

താപസൻ1:
ചരണം2:
"അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തിവിടെ അസ്മാകം ഗംഗയുടെ
 അതിവികടേ തടനികടേ ചെയ്യാമാവാസമ്മോദമോടെ" [കലാശം]

താപസൻ2:
ചരണം3:
"ഭവ്യജനാവനകർമ്മം ഭരതകുലോത്തമധർമ്മം
 ഫലിതമിദം തവജന്മം ഭവതു സദാവനകർമ്മം"             [കലാശം]
{ഭീമമായപരാക്രമത്തിന്റെ സമുദ്രമേ, സുമനസ്സേ, ഭയം അകന്നു. ഭീമമായ കരബലശാലീ, രാജാവേ, നിനക്കുസദാ ശുഭം ഭവിക്കട്ടെ. ഉപമിക്കാനാവാത്തവരായ രാക്ഷസരെ നീ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഭയരഹിതമായി നിത്യവുമിവിടെ വസിക്കാം. ഗംഗാതടത്തിൽ അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാമോദത്തോടേ വസിക്കാം ഇനി. സാധുസംരക്ഷണകർമ്മം ഭരതകുലോത്തമന്റെ ധർമ്മമാണല്ലോ. ഈ സംരക്ഷണകർമ്മത്താൽ നിന്റെ ജന്മം സഫലമായിരിക്കുന്നു.}

താപസർ പദാഭിനയം കലാശിപ്പിച്ച് തൊഴുതുനിൽക്കുന്ന ഭീമനെ അനുഗ്രഹിച്ച്ന്നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു. ഗായകർ ശ്ലോകം ആലപിക്കുന്നു.

"സമഹർഷി മഹർഷിഭിർമ്മഹത്ഭിഃ
 പുനരാശീർഭിരപൂരി ഭീമസേനഃ
 അഥ മൂർദ്ധ്നി പപാത പാണ്ഡുസൂനോഃ
 ഖലു വിദ്യാധരമുക്തപുഷ്പവൃഷ്ടിഃ"
{നല്ലവണ്ണം സന്തുഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ മഹർഷിമാർ ഭീമസേനനിൽ അപരിമിതമായ ആശിർവാദങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ വിദ്യാധർന്മാർ പുഷ്പങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു.}


ശ്ലോകാവസാനത്തോടെ തൊഴുതുരംഗമദ്ധ്യത്തുനിൽക്കുന്ന ഭീമസേനന്റെമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

-----(ധനാശി)-----

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: