2012, ജനുവരി 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

കംസവധം ആറാം രംഗം


കംസനിർദ്ദേശാനുസ്സരണം ഗോകുലത്തിലെത്തി പോരിനുവിളിക്കുന്ന കേശി എന്ന അസുരനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നേരിടുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഈ രംഗം 
സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: